ТРАУМА-МЕМОРИЈА-РЕЛАЦИЈА

Човекот е во постојана врска со реалноста околу себе и врз основа на сопствените постапки, мислења и одлуки тој го создава сопственото јас, кое неминовно е условено од релацијата на себе – Другиот со цел да се премине непремостливот јаз кој го засекогаш го одделува и го затвора во себе.

Continue reading “ТРАУМА-МЕМОРИЈА-РЕЛАЦИЈА”

Advertisements

Политиката на пишувачката машина на Франц Кафка (Одбивање на секаква подреденост на системот)

Токму врз овие поими Делез и Гатари  ни прикажуваат дека делото на Кафка не се сведува на  едноставни интерпретации, туку напротив сите раскази, писма и романи се испишани со една нова политика на Кафка која може да се поврзе со еден вид на анархизам упатен кон системот, било тоа да е јазичен, бирократски  или пак семеен и сл. Continue reading “Политиката на пишувачката машина на Франц Кафка (Одбивање на секаква подреденост на системот)”

Blog at WordPress.com.

Up ↑